Desfăşori activităţi de comerţ şi servicii? Poţi primi 135.000 de lei de la stat

În 2016, prin intermediul Programului pentru comerţ şi servicii, antreprenorii care desfăşoară activităţi de comerţ sau cei care prestează servicii pot accesa un sprijin financiar de cel mult 135.000 de lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea proiectului de investiții. 

Anul acesta, bugetul alocat Programului pentru comerţ şi servicii este de aproximativ 21 de milioane de euro, în scădere față de anul trecut. Totuși, programul va permite finanțarea unui număr de cel puțin 156 de societăți.

Punctajul solicitat pentru acceptarea de principiu la finanțare a planului de investiții este de50 de puncte. În anii anteriori, acest punctaj nu a fost suficient, ca urmare a unei concurențe puternice. La sfârșitul articolului poți descărca modalitatea de întocmire a punctajului și te sfătuiesc să urmărești obținerea unui punctaj cât mai mare.

Cine poate beneficia de ajutor nerambursabil?

Acest ajutor nerambursabil este destinat societăților comerciale (înregistrate în baza Legii nr. 31/1990) sau societățlor cooperative (înregistrate în baza Legii nr. 1/2005), care sunt, ca urmare a numărului de angajați și a cifrei de afaceri înregistrate:

 • microîntreprinderi
 • întreprinderi mici și mijlocii.

Principalele condiții minime necesare de acordare a sprijinului sunt:

 • societatea este autonomă, parteneră sau legată, având până la 249 de angajați și 50 de milioane de euro cifră de afaceri;
 • societatea are, la momentul deschiderii aplicației electronice, o vechime de cel puțin doi ani de data înregistrării la Registrul Comerțului;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cu cel puţin trei luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită.

În cazul în care ești asociat, acționar sau administrator în mai multe societăți, nu poți solicita ajutor financiar nerambursabil în cadrul prezentei măsuri decât o singură dată.

comert2

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Prin acest program se acordă un ajutor nerambursabil de cel mult 135.000 de lei, reprezentând 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența va fi constituită din fondurile proprii ale solicitantului.

În cadrul acestui program se acordă ajutor nerambursabil pentru următoarele investiții (cheltuieli eligibile):

 • echipamente IT și tehnică de calcul, licențe, sisteme audio-video. Nu se pot achiziţiona mai multe sisteme decât numărul de angajați la finalul perioadei de implementare, decât în situația în care soliciți sprijin pentru un internet-cafe sau un centru de formare profesională în domeniul calculatoarelor, sau alte activități similare;
 • cititoare de cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat fiscal;
 • mașini, utilaje, instalații de lucru;
 • electro sau moto-stivuitoare;
 • active necorporale, precum: brevete, mărci, licențe, software;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • autoutilitare, dar numai pentru transportul mărfurilor proprii, fără a fi prestate servicii de transport către terți;
 • certificarea unui sistem de management al calităti / mediului / sănătăţii și securității ocupaționale / siguranței alimentelor;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activității;
 • participarea la cursuri de instruire în domeniul activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • consultanță pentru întocmirea proiectului în vederea obținerii finanțării, în procent de 4% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de 5.769 lei.

Care sunt cheltuielile neeligibile?

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate nu sunt eligibile.

Nu se finanțează activele achiziționate în sistem de leasing și activele second-hand.

Cum se pot achiziționa bunurile solicitate prin Planul de Investiții?

Bunurile pot fi achiziționate doar în condiții de piață (cu respectarea principiilor prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice), aceasta însemnând că trebuie să pregătești o documentație care să cuprindă:

 • cel puțin trei cereri de ofertă;
 • cel puțin o ofertă primită (inclusiv datele de identificare ale ofertantului);
 • un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare;
 • contractul/ contractele cu furnizorul/ furnizorii.

Înscrierea online în program

Completarea planului de investiții și a cererii de acord de principiu pentru finanțare se fac online, pe site-ul www.aippimm.ro. Data deschiderii aplicatiei online va fi anunțată cu cel puțin cinci zile înainte.

Pentru a putea înregistra cererea, este necesară crearea unui cont folosind adresa de e-mail a beneficiarului, aceeași adresa menționată în Planul de Investiții și Cererea de finanțare.

Un singur solicitant poate completa o singură dată cererea de acord de principiu pentru finanțare. Calcularea punctajului se face automat și este necesară obținerea unui punctaj de cel puțin 50 de puncte pentru a putea fi selectat de principiu pentru finanțare.

Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii online

În termen de trei zile de la data publicării pe site a listei solicitantilor ce au obținut cel puţin 50 de puncte, se vor transmite solicitanților scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluarii administrative.

Deși programul este intitulat Comerț - Servicii, trebuie reținut faptul că prestarea serviciilor este încurajată în detrimentul celei de comerț, prin acordarea unui punctaj suplimentar de cinci puncte.

La data publicării acestui articol, nu a fost publicată lista codurilor CAEN care pot solicita finanțare nerambusabilă în cadrul acestui program.

Depunerea fizică a documentației

În termen de maximum zece zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii au obligaţia depunerii la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă:

 • cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare;
 • certificatul constatator în original, emis de Registrul Comerțului;
 • situațiile financiare (bilanț, cont de profit si pierdere, date informative și anexe), precum și balanțele de verificare;
 • declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor fiscale către bugetul general și bugetele locale (certificatele fiscale se vor depune la data semnării contractului de finanțare);
 • împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii online se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Dupa finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanţare, urmând ca în termen de zece zile lucrătoare de la primirea acesteia părţile să semneze contractul de finanţare.

La semnarea contractului de finanțare se vor solicita dovezi ale capacității financiare ale firmei, pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea eligibilă de 10%. Documentele acceptate sunt:

 • scrisoare de confort (angajantă);
 • extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării;
 • linie de credit.

La data semnării contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte certificatele fiscale privind lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale.

În ce condiții se reziliază contractul de finanțare și se solicită returnarea sprijinului acordat?

Perioada de monitorizare a acestui program este de trei ani. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019, societatea trebuie să mențină investiția pentru care a primit ajutor, să mențină locurile de muncă nou-create, dar și cele existente la data înscrierii în program.

Mai mult, beneficiarii sunt obligați să nu înstrăineze și să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin program, să le mențină în stare de funcționare și să le păstreze în proprietatea societății pe întreaga perioadă de monitorizare a programului.

În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocației financiare nerambursabile, împreună cu penalitățile aferente.

sursa: avocatnet.ro